Adanus Gazetesi SON SAYI
admin

SÖZLÜ SARIÇAMLI MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
22.12.2015

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sarıçam ilçesi muhtarlarıyla Kürkçüler’de …


Dursun DAĞTEKİN

TÜRKİYE MHP İLE YÜRÜYOR
26.05.2015

Türkiye MHP ile yürüyor…

Dengeler alt üst olmuş durumda…

Siyasi …


Halis Muhlis

ÖMER ÇELİK BİR ŞANS MI?
30.12.2013

Evet, Sayın Ömer Çelik Adana için büyük bir şans. Kimsenin …


yusuf aslan

SAYGISIZLIK
03.12.2015

Rezillik diz boyu…
Toplum olarak büyük bir travma yaşıyoruz…
Duyarlılığımızı


KAHVE DERYASI'NDA 80'Lİ YILLAR
KAHVE DERYASI’NDA 80’Lİ YILLAR

Adana’nın uğrak yerlerinden Kahve Deryası’nda her gece 80’li ve 90’lı

DURAK AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
DURAK AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Aytaç Durak, 36 y?l hapis cezas? istemiyle tutuksuz yarg?land??? davas?nda ifade verirken a?lamakl? oldu, konu?makta zorland?.
?Ç??LER? Bakanl???’nca 17 ay önce Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kanl??? görevinden uzakla?t?r?lan Aytaç Durak, 36 y?l hapis cezas? istemiyle tutuksuz yarg?land??? ‘ihaleye fesat kar??t?rma ve adrese teslim ihale’ davas?nda ifade verirken a?lamakl? oldu, konu?makta zorland?.

Adana Büyük?ehir Belediyesi’nde 8 ?ubat 2005 ile 22 Mart 2010 tarihleri aras?nda park ve bahçelerle ilgili toplam? 4 milyon liray? bulan 70 ayr? Buy furacin ihalede kurumu zarara u?ratma iddias?yla aç?lan davada aralar?nda Aytaç Durak’?n da bulundu?u 3’ü tutuklu 36 san?k, 4’üncü A??r Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim kar??s?na ç?kt?.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Mahkemeye iki avukat?yla birlikte gelen Aytaç Durak, ifadesinde 5’inci kez aday olup seçimi kazand??? için böyle iddialar?n gündeme geldi?ini, kendisi ve davada san?k durumunda olan belediye çal??anlar?n?n dürüst, namuslu insanlar oldu?unu savundu.

Zaman zaman ayakta durmakta zorland??? için san?k kürsüsüne tutunan, ifade verirken ara ara a?lamakl? olan Aytaç Durak, kamu yarar?n? en üst düzeyde tuttuklar?n?, belediye kaynaklar?n? do?ru ve yerinde kulland?klar?n? savunup ?unlar? söyledi:

“29’u mülkiye müfetti?i, toplam 66 müfetti? hallaç pamu?u gibi iki y?ld?r belediyede ara?t?rma yap?yor. Di?er belediyeleri kurcalasalar, birçok ?ey bulabilirler, Allah Buy Female Viagra Online Pharmacy No Prescription Needed yukar?da hayat?m boyunca kötü bir ?ey yapmad?m. Bu ekip ve ben dürüst ve namuslu çal??t?k. Aytaç Durak’a ula??labilir mi? Onun hesab?ndalar. Çete varm??? Her belediyenin çevresinde çete vard?r. Trafik kazas? oluyor, memur kroki çiziyor. Burada memurun hatal? çizdi?i krokiden emniyet müdürü veya içi?leri bakan? sorumlu tutulabilir mi? Bu bir görev suçuysa, ilgili silsileden geçmesi laz?m. Olay memurlardan, amirlere, yöneticilere kadar geldi. E?er bu ekip, 10 milyon liral?k olan bu ihaleleri, kamu zarar?na ra?men onaylasayd?, sorun olmayacakt?. Ancak, onaylamay?p, 6 milyon lira olmas?n? sa?lad?lar. Bu yarg?lanan arkada?lar?m?n bir kusuru yoktur. Generic viagra online ?hale alan firmalar?n belirlenmesinde veya hangi firmaya teklif ihale gönderilmesinde de ilgim ve bilgim olmaz.”

TUTUKLULAR B?RB?R?N? SUÇLADI

Tutuklu yarg?lanan san?klardan, 36 y?l hapsi istenen Adana Büyük?ehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Hasan Gül?en ve Fen ??leri Müdürü Nermin Akray ile 24 y?l hapsi istenen Park Bahçeler Müdürü Sabahattin Karabulut, suçlamalar? kabul etmedi.

San?k Hasan Gül?en, söz konusu ihalelerle ilgili sorumlulu?un Fen ??leri Dairesi’nde oldu?unu, i?lemleri de bu dairenin yapt???n? söyleyip, firman?n ça?r?l?p ça?r?lmad???, hangi firman?n ihaleyi ald??? konular?nda bilgisi olmad???n? ifade etti.

Hasan Gül?en’in suçlamayla ilgili sorumlu tuttu?u Nermin Akray ise ihaleye kat?lacak Buy Lasix Online firmalar? Genel Sekreter’in kendisinin belirledi?ini öne sürüp, “Ben Genel Sekreter Hasan Gül?en’den habersiz, bir pikap topra?? dahi ba?ka bir yere Buy cialis black online gönderemem. Belediyede 2005’ten sonra daire ba?kanlar?na baz? konularda harcama ve ihalelerde temsil hakk? verildi. Ancak Hasan Gül?en, ‘Benden habersiz ad?m atmayacaks?n?z, her ?eyden haberim olacak’ dedi” ?eklinde bask? yap?ld???n? iddia etti.

Duru?mada verilen molada mahkeme heyeti salondan ayr?ld?ktan sonra Hasan Gül?en ile Nermin Akray aras?nda k?sa süreli tart??ma ya?and?. Araya giren di?er san?klar?n müdahalesiyle tart??ma büyümeden sona erdi.

36 y?ldan 12 y?la kadar hapis cezas? istemiyle yarg?lanan di?er san?klar ?öyle:

Özlem Hilal, Selçuk Özkök, Hamit Önder Gündüz, Erkan Ar?kan, F?rat At?lgan, Tijen Özünal, Cem Hamuri?çi, Ali Örücü, Turgut Hayta, Ramazan Tutur, Sabri Zopcuk, Ömer Bünyamin Y?ld?z, ?sa Emin Ang?n, Hakan Bülent Yard?mc?, Mehmet Buy Brand Levitra Online Kemal Sak, R?fat Y?lmaz, Cüneyt Terkuran, Ahmet Sürmeli, Neslihan Nolvadex Online Çürük, Ayd?n Görez, Cumali Sava?, Burhan A?an, Tahire Alp, Oktay Karaku?, ?brahim Murat Gündüz, Burcu Tuzcu, Osman Uzun, Halil Öderoldu, Salih Tamer Tamtürk, Ali Taner Kozano?lu, Gökhan Demirbilek ve Volkan Kaynar.

Di?er san?klar?n ifadelerinin al?nmas?n?n ard?ndan dava ertelendi.

FOTO?RAF YASA?I

Davay? takip etmek isteyen gazetecilerden biri mahkeme salonuna boynunda foto?raf makinesiyle girince, gergin anlar ya?and?. Müba?ir, gazeteciyi salondan ç?kmas? için uyar?rken, mahkeme ba?kan? “Cep telefonu veya ba?ka bir cihazla foto?raf çeken olursa, i?lem yapar?m” diye uyard?. Gazetecinin duru?mada foto?raf çekip çekmedi?ini kontrol edilmesini istedi. Görevli polis ise foto?raf çekilmedi?ini söyleyince, mahkeme ba?kan? ?srar etmedi.